Bilgi Kuramları ve Yöntembilim (Doktora Programı)

Sosyal Bilimler Metodolojisi dersimizde kavramlar, teknikler,  somut araştırma ile genel teori arasındaki ilişkileri masaya yatırıyoruz. Sosyal bilimi bilim yapan özellikler ve geçmişten günümüze bilginin ve bilme süreçlerinin algılanışı ve sosyal gerçekliğin nasıl bir araştırma evrenine dönüştürüldüğü  ile ilgili tartışmalar yapıyoruz.

Dersin Dili:  Tartışma dili Türkçedir ama İngilizce kaynaklar da kullanılmaktadır.

Dersin İşleyişi:

Dersimiz  3 evreden oluşmaktadır.

İlk evrede sosyal bilimlerin oluşumunda tarihsel tartışmalar ve teknik kavramlar ve terminoloji ele alınır.

Örneğin  Pozitivizm ( Post pozitivizm )ve Hermenötik , (Yorumsamacı) yaklaşımların farklılıklarını ve benzerliklerinin analiz edilmesi ve araştırma tasarımında nasıl kullanıldığına bakılması:

Ders İzlencesi (Syllabus)

Uluslararası İlişkilerde Yöntem ve Bilimsellik

Comte & Durkheim

Temel Metodolojik Tartışmalar

Bilimsel Düşünmenin Yöntemleri

Eleştirel Gerçekçilik: Uluslararası İlişkilertivizm Sonrası Kuramında PostPozi
İkinci evrede sosyal bilimlerde metot ve araştırma tasarımına dair tartışmalar ve okumalar yapılır.

Temel Okumalar:

Hancke , Bob (2009)Intelligent Research Design, Oxford

Critical Epistemologies of Global Politics, Weier & Woon

Law, John (2004) After method

                          ,

Dersin İşleyişi:
Öğrenciler yukarıdaki okumalardan  konu paylaşımı yapar ve bir sunum takvimi oluşur. 15 er dk. sunumlarda amaç sınıfta tartışmayı tetiklemek ve farklı perspektiflerden bakan yorumların ortaya konmasıdır.

Sunum yapacağınız bölümleri seçerken dikkat edilecek noktalar:

İlk sunumların araştırma tasarımına dair olması gereklidir (Bob Hancke kitabı ilk 4 chapter) ilk sunumlarda veri analizi karşılaşırma yapmak, araştırma sorununu ortaya çıkarmak konusunda tartışmalar yürütülecektir. Sonrasında vaka analizi yapan Woons and  Weier kitabından kuram ve vaka arasında bağ kuran bölümlerden seçim yapılacaktır. İsteyenler post-metot tartışmalarına girmek için son iki hafta After Method kitabından bölümler de seçebilir. After Method kitabından seçim yapılmazsa Woons & Weier kitabından devam edilecektir.

Sunum Listesine adınızı yazmak için Sunum Listesi ‘ne tıklayınız.

Sunumlara dair tartışmalar yapılırken her dinleyici her sunum için max. 200-300 kelimelik  değerlendirme raporu hazırlar ve böylelikle her bir öğrenci bir diğerinin sunumuna yazılı olarak katkı ve öneri yapma olanağı bulur.
Değerlendirme raporunda 3 sorunun yanıtlanması gerekir.

1) Sunumu yapan kişi konuya hakim mi?

2) Konuyu örneklerle zenginleştirerek sunabiliyor mu?

3) Sunumu yapan kişi olsaydınız neleri farklı yapardınız?

Üçüncü evrede (okumalara dair sunumlar bittiğinde )her bir öğrenci dersin  okumalarından  bağımsız olarak bir sosyal bilim araştırma kitabı/ makalesi/araştırma raporu seçer ve seçtiği metni yöntembilim açısından analiz eder.

Yapılan analiz bir review/değerlendirme raporuna dönüşecek şeklinde  sunulur. Şu hususlarn değerlendirilmesi yazılan rapora rehberlik edecektir:

1) Araştırmanın yaklaşımı, sorusu, hipotezi

2) Verileri (nicel-nitel)

3) Veri toplama tekniği

4) Kavramsal çerçevesi

5) Bulguları

Ders Değerlendirme:

Vize sınavı: %40 (Sunum + yazılı sunum özeti (word, pdf ya da ppt formatında)+yapılan sunumlar hakkında değerlendirme raporu 

Final sınavı: %60 Kitap/makale/Araştırma Değerlendirme raporu (pdf veya word formatında, 12 punto New times Roman tek aralıklı min 5 max 10 sayfa)

Ödev göndermek için: (metot2021@gmail.com) adresimi kullanınız 

Diğer Yardımcı/ Okuma metinleri ve kaynaklar:

Lawrence Neuman, Social Research Methods

Perspectives and Approaches Akımlar ve Yaklaşımlar Functionalism: Comte Pozitif Felsefe Kursları, Sosyal yay.

(In English) Comte: Positive Philosophy

Comte & Durkheim: Sosyolojik Metodun Kuralları,Sosyal yay.

(In English) Durkheim,  The rules of Sociological Method

Simmel pp.289-309: “Sosyal Bilimler Felsefesi”, Metis yay.Comparsion of  perspectives: Functionalism, Symbolic Interactionaism and Conflict Theory

Weber: Sosyoloji Yazıları, İletişim yay: Weber’s Methodology

In English: Max Weber on the Methodology of the Social Sciences

Marx: An Introduction to Marx &  The Sociology of Marx, by H. Lefebvre Vintage Books

Positivism Post positivism and Interpretivism