Bilgi Kuramları ve Yöntembilim (Doktora Programı)

Sosyal Bilimler Metodolojisi dersimizde kavramlar, teknikler,  somut araştırma ile genel teori arasındaki ilişkileri masaya yatırıyoruz. Sosyal bilimi bilim yapan özellikler ve geçmişten günümüze bilginin ve bilme süreçlerinin algılanışı ve sosyal gerçekliğin nasıl bir araştırma evrenine dönüştürüldüğü  ile ilgili tartışmalar yapıyoruz.

Syllabus

Dersin İçeriği

Sosyal Bilimler Metodolojisi dersi kavramlar, teknikler  somut araştırma ile genel teori arasındaki ilişkileri inceler. Sosyal bilimi “vilim” yapan özellikler ve geçmişten günümüze bilginin ve bilme süreçlerinin algılanışı ve sosyal gerçekliğin nasıl bir araştırma evrenine dönüştürüldüğü  ile ilgili tartışmalar yapar.

Dersin Dili:  Tartışma dili Türkçedir ama İngilizce kaynaklar da kullanılmaktadır.

Dersin İşleyişi:

Dersimiz  3 evreden oluşmaktadır.

İlk evrede sosyal bilimlerin oluşumunda tarihsel tartışmalar ve teknik kavramlar ve terminoloji ele alınır. Örneğin  Pozitivizm ( Post pozitivizm )ve Hermenötik , (Yorumsamacı) yaklaşımların farklılıklarını ve benzerliklerini analiz eder ve araştırma tasarımında nasıl kullanıldığına bakılması: Introduction: Sosyal Bilim ve Teori nedir? Temel tartışmalara Giriş?

Temel Yaklaşımlar : Comte & Durkheim

Temel Metodolojik Tartışmalar

İkinci evrede sosyal bilimlerde metot ve araştırma tasarımına dair tartışmalar ve okumalar yapılır.

Temel Okumalar:  Hancke , Bob (2009)Intelligent Research Design, Oxford ve Law, John (2004) After method,
Bilimsel Düşünmenin Yöntemleri
Öğrenciler yukarıdaki okumalardan konu paylaşımı yapar ve bir sunum takvimi oluşur. Online platformda 15 er dk. sunumlarına başlarlar. Sunumlara dair tartışmalar yapılır ve her bir sunum için her dinleyici her sunum için max. 200-300 kelimelik  değerlendirme raporu hazırlar ve böylelikle her bir öğrenci bir diğerinin sunumuna yazılı olarak katkı ve öneri yapma olanağı bulur. Değerlendirme raporunda 3 sorunun yanıtlanması gerekir. 1) Sunumu yapan kişi konuya hakim mi? 2) Konuyu örneklerle zenginleştirerek sunabiliyor mu? 3) Sunumu yapan kişi olsaydınız neleri farklı yapardınız?

Üçüncü evrede (okumalara dair sunumlar bittiğinde )her bir öğrenci dersin  okumalarından  bağımsız olarak bir sosyal bilim araştırma kitabı/ makalesi/araştırma raporu seçer ve seçtiği metni yöntembilim açısından analiz eder. Yapılan analiz bir review/değerlendirme raporuna dönüşecek şeklinde  sunulur. Şu hususlarn değerlendirilmesi yazılan rapora rehberlik edecektir: 1) Araştırmanın yaklaşımı, sorusu, hipotezi 2) Verileri (nicel-nitel) 3) Veri toplama tekniği 4) Kavramsal çerçevesi 5) Bulguları

Ders Değerlendirme:

Vize sınavı: %40 (Sunum + yazılı sunum özeti (word, pdf ya da ppt formatında) 

Final sınavı: %60 Kitap/makale/Araştırma Değerlendirme raporu (pdf veya word formatında, 12 punto New times Roman tek aralıklı min 5 max 10 sayfa)

Ödev göndermek için: (sezgi2005@gmail.com) adresimi kullanınız 

Diğer Yardımcı/ Okuma metinleri ve kaynaklar:

Lawrence Neuman, Social Research Methods

Perspectives and Approaches Akımlar ve Yaklaşımlar Functionalism: Comte Pozitif Felsefe Kursları, Sosyal yay.

(In English) Comte: Positive Philosophy

Comte & Durkheim: Sosyolojik Metodun Kuralları,Sosyal yay.

(In English) Durkheim,  The rules of Sociological Method

Simmel pp.289-309: “Sosyal Bilimler Felsefesi”, Metis yay.Comparsion of  perspectives: Functionalism, Symbolic Interactionaism and Conflict Theory

Weber: Sosyoloji Yazıları, İletişim yay: Weber’s Methodology

In English: Max Weber on the Methodology of the Social Sciences

Marx: An Introduction to Marx &  The Sociology of Marx, by H. Lefebvre Vintage Books